vn.

to cool, to grow cool, to become cool.

չ.

καταψύχω, ἁναψύχω refocillor, respiro Հովանալ, բարեխառնիլ ի ցրտութենէ, կամ ցրտով ի տօթի. ոգի առնուլ յերեսաց տօթոյ եւ ծարաւոյ. զիջանիլ ջերմութեան իրիք. պաղըշտծկիլ, հովահրիլ, հանգչիլ .... եւ պաղիլ. սօվումագ.

Զովասջիք ընդ ծառովս. (Ծն. ՟Ժ՟Ը. 4։)

Ել ի նմանէ ջուր, եւ արբ, եւ դարձաւ ոգի իւր առ ինքն, եւ զովացաւ. (Դատ. ՟Ժ՟Ե. 19։)

Տապացեալ ոք՝ կարօտեսցի զովանալոյ. (Փարպ.։)

Բոցն յաչաղութեան զովանալ. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)

Յորժամ զովասցի (կաթսայն), յայնժամ ժողովեալ լնուն զնա ճանճք. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ։)

Վաղվաղակի տապակն զովացաւ. (Ճ. ՟Ա.։)

Անսովոր է ասել ի մեզ.

Սակաւիկ մի զովանային քնով. (Մաշտ. ջահկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զովանամ
դու զովանաս
նա զովանայ
մեք զովանամք
դուք զովանայք
նոքա զովանան
Imparfait
ես զովանայի
դու զովանայիր
նա զովանայր
մեք զովանայաք
դուք զովանայիք
նոքա զովանային
Aoriste
ես զովացայ
դու զովացար
նա զովացաւ
մեք զովացաք
դուք զովացայք
նոքա զովացան
Subjonctif
Présent
ես զովանայցեմ
դու զովանայցես
նա զովանայցէ
մեք զովանայցեմք
դուք զովանայցէք
նոքա զովանայցեն
Aoriste
ես զովացայց
դու զովասցիս
նա զովասցի
մեք զովասցուք
դուք զովասջիք
նոքա զովասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զովանար
դուք մի՛ զովանայք
Impératif
դու զովացի՛ր
դուք զովացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զովասջի՛ր
դուք զովասջի՛ք