vn.

to be perfumed with myrrh.

չ.

ԶՄՌԱՆԱԼ. Զմռիլ. զմռսիլ.

Զմուռս իբրեւ զմռացելոյ (ընծայեցին մոգքն). (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զմռանամ
դու զմռանաս
նա զմռանայ
մեք զմռանամք
դուք զմռանայք
նոքա զմռանան
Imparfait
ես զմռանայի
դու զմռանայիր
նա զմռանայր
մեք զմռանայաք
դուք զմռանայիք
նոքա զմռանային
Aoriste
ես զմռացայ
դու զմռացար
նա զմռացաւ
մեք զմռացաք
դուք զմռացայք
նոքա զմռացան
Subjonctif
Présent
ես զմռանայցեմ
դու զմռանայցես
նա զմռանայցէ
մեք զմռանայցեմք
դուք զմռանայցէք
նոքա զմռանայցեն
Aoriste
ես զմռացայց
դու զմռասցիս
նա զմռասցի
մեք զմռասցուք
դուք զմռասջիք
նոքա զմռասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զմռանար
դուք մի՛ զմռանայք
Impératif
դու զմռացի՛ր
դուք զմռացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զմռասջի՛ր
դուք զմռասջի՛ք