s.

anguish, affliction, anxiety, trouble, tribulation, consternation;
whimsy, wild fancy, phantom.

Other definitions containing this entry

Զըմբաղ

cf. Զմբաղ.


Voir tout

s.

ԶՄԲԱՂ կամ ԶԸՄԲԱՂ. κακία, πλοκή afflictio, perturbatio Զբաղումն սաստիկ կամ տատամսեցուցիչ. ծանր հոգ տագնապիչ. ցնորումն յերեսաց նեղութեանց. ըստ յն. չարիք, եւ մանուած.

Ահաւադիկ հասեալ է զըմբաղ ի վերայ քո ... ահա հասեալ է վախճան, եկն զըմբաղն. (Եզեկ. ՟Է. 7. 10. ուր այսպէս մեկնէ Ես. նչ.)

Զմբաղ զանհնարին տարակուսանսն կոչէ, որ ափշիւր միտք եւ խորհուրդք նոցա։ Կեանք առօրեայք, եւ զմբաղք սակաւաւորք. (Նար. ՟Ժ՟Ե. իբր հոգք չնչինք եւ այլն։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զմբաղիմ, եցայ

Voir tout