va.

cf. Զնդամ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զընդամ
դու զընդաս
նա զընդայ
մեք զընդամք
դուք զընդայք
նոքա զընդան
Imparfait
ես զընդայի
դու զընդայիր
նա զընդայր
մեք զընդայաք
դուք զընդայիք
նոքա զընդային
Aoriste
ես զընդացի
դու զընդացեր
նա զընդաց
մեք զընդացաք
դուք զընդացէք
նոքա զընդացին
Subjonctif
Présent
ես զընդայցեմ
դու զընդայցես
նա զընդայցէ
մեք զընդայցեմք
դուք զընդայցէք
նոքա զընդայցեն
Aoriste
ես զընդացից
դու զընդասցես
նա զընդասցէ
մեք զընդասցուք
դուք զընդասջիք
նոքա զընդասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զընդար
դուք մի՛ զընդայք
Impératif
դու զընդա՛
դուք զընդացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու զընդասջի՛ր
դուք զընդասջի՛ք