va.

to take away, to earry off;
to detach;
to atrip, to despoil, to rob.

Other definitions containing this entry

Զերծ

deliverance, safety;
— առնել, cf. Զերծանեմ;
— կալ, լինել;
to be secure from, sheltered from, exempt from;
— կացուցանել, to shelter, to secure, to screen;
to exempt, to free, to dispense from.


Voir tout

ն.

Որպէս Զերծուցանել. խալըսել.

Զերծանէ ինքն զինքն եւ զեղբարսն ի վնասուէ. (Բրս. հց.։)

Զոգիս նոցա կարիցեմք զերծանել յԱստուծոյ բարկութենէ. (Ոսկ. եփես. ՟Ժ՟Ը։)

Եւ որպէս Զերծուլ, այսինքն ի բաց հանել.

Ո՛չ զմի (այսինքն միայն) զերծանէ հանէ, զտգիտութիւն, այլ եւ զգիտութիւն զգեցուցանէ. (Կոչ. ՟Ժ՟Դ։)

Զերծանէք զմորթ նոցա ի նոցանէ. (Միք. ՟Գ. 2։)

Զերծանել ի քէն զգանձսն. (Եղիշ. միանձն.։)

Սպանանիցէ վասն ինչս զերծանելոյ. (Եզնիկ.։)