s.

act of propagating, generation, production

s.

Սերումն կամ սերունդ զաւակաց.

Հասանել ... զաւակասերութեան։ Զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է զաւակասերութեան. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զաւակասերութիւն զաւակասերութիւնք
accusatif զաւակասերութիւն զաւակասերութիւնս
génitif զաւակասերութեան զաւակասերութեանց
locatif զաւակասերութեան զաւակասերութիւնս
datif զաւակասերութեան զաւակասերութեանց
ablatif զաւակասերութենէ զաւակասերութեանց
instrumental զաւակասերութեամբ զաւակասերութեամբք