adj.

founded in heaven, celestial.

adj.

Յերկինս կառուցեալ, հաստատեալ, եւ ուղղեալ. երկինքը շինած.

Երկնակառոյց քաղաք, կամ սեղան, լուսաւորք, բնակութիւն, շաւիղ. (Թէոդոր.։ Անան.։ Վրդն.։)

ԵՐԿՆԱԿԱՌՈՅՑ. Կառուցանօղ զերկինս. երկնաստեղծ.

Ի յերկնակառոյց արարչական բանին վառեալ սիրոյ. (Գանձ.։)