adj.

blooming divinely, or by the power of God, celestial, divine.

adj.

Նման երկնային ծաղկի.

Երկնածաղիկ առաքինութեանն լուսասաղարթ ոստովք. (Խոր. վրդվռ.։)