s.

spine, or part of the back of animals;

prep.

—, առ —, յ—, on the edge, towards, on the side of, near;
առ — ընթանալ, to go, to rank, to put on the same footing with, to agree, to be of one mind.

s.

βραχίων armus Բազուկ չորքոտանեաց, որ է առաջակողմեան ոտք անասնոց մինչեւ յուսս. որպէս եւ լանջակողմն է երբուծ. կենդանւոյն առջեւի ոտուըներուն թեւերը՝ պուտերը.

Զերին աջոյ ... եւ զերին նուիրի կամ նուիրաց։ Ի վերայ երւոյն աջոյ։ Ի վերայ երւոյն հասի. (Ել. ՟Ի՟Թ։ Ղեւտ. ՟Է. եւ ՟Ը։ Թուոց. ՟Զ. 20։)

Ուլ կաքաւելով, եւ երեօքն գնդի խաղայր. (Փիլ. լիւս.։)

նխ.

ԵՐԻ. առ երի. յերի. իբր նխ. Ի կողմն մի. ի միում թեւի. առընթեր. քովը, մէկ դին .... որ յայլ լեզուս ասի Առ բազկաւն։ Առաւել կարծի զարեւմտեան կողմն նշանակել, բայց ցուցանէ եւ զարեւելեանն, եւ այլն.

Դաղմատիա է յարեւելից գաղղիոյ, առ երի գերմանիոյ։ Իտալիա է յարեւելից գաղղիոյ, առ երի դաղմատիոյ ի հարաւոյ կուսէ։ Վասպուրական ի մտից կայ պարսկահայոց, առ երի կորճէից։ Արձախ յերիկալով սիւնեաց։ Բաբելացիք յերի կալով միջագետաց առ դկլաթաւ. (Խոր. աշխարհ.։)

Իսկ (Եւս. քր. ՟Ա։)

Պարտի առ երի ընթանալ եօթանասնիցն աւանդութեան». յն. զուգընթանալ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անըստերիւր

Անթերի

Անստերիւր

Առ երի

Բերիմ, բերայ

Բերիոս, սիւ

Բուխերիկ, րկան

Գահերիցութիւն, ութեան

Գերի, րեաց

Գերիմ, եցայ

Գերիմաստ

Գերիմաց

Գերիչ

Գիշերի

Գղերիկոս

Դեգերիմ, եցայ

Եզերիմ, եցայ

Եղջերիկ

Եպերիչ

Երերիմ, րեցայ

Voir tout