adj.

three;
three times;
third.

adj.

τρεῖς, τρία tres, tria Միութիւն յաւելեալ ի վերայ երկուց. իրեք.

Ծնաւ նոյ երիս որդիս։ Երեք արք, կամ կանայք, աւուրք, խանք։ Թրեա՛ գրիւս երիս ալեր։ Ճանապարհ երից աւուրց։ Յետ երից աւուրց։ Երիւք շարժի երկիր.եւ այլն։

Զի երիս ընդ միոյ պատրաստեսցէ. (Եղիշ. ՟Դ։)

Երկուց եւ երից խնդրողաց։ Երեքն միաչափ երեւէին։ Որք էին յերեք աշխարհէ. (Փարպ.։)

Երիս խորհուրդս հնչման զարմանալիս գործեցան խոնարհութեամբն աստուծոյ. (Ածազգ. ՟Գ։)

Երիս խորհուրդս սոսկալիս ի քեզ տեսին աստուածածին. (Շար.։)

Յետ երիս աւուրս առեալ տարան. (Ճ. ՟Ժ.։)

Երիցս ալէլուն ի պատիւ երից անձնաւորութեան աստուածութեանն. (Լմբ. յայտն.։)

Առ երիս երիս դասս անմարմնոցն». այսինքն առ իւրաքանչիւր երիս, կամ առ երիցս երիս. (Յհ. իմ. ատ.։)

Մերթ իբր Երիցս.

Երիս կամ չորս բախեն զսալն. (Խոր. ՟Բ. 58.) զօրութեամբ իմանալով՝ բախմունս. որպէս ռմկ. իրեք չորս մը զարնել, եւ այլն։

Մերթ որպէս Երրորդ.

Յերեք ժամ աւուրս։ Երիս դաս. (Լմբ. ստիպ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Զերեք ժամաւն. (՟Ա. Թագ. ՟Ի. 12։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դլփունք երեքոտնեանք

Երեքալեան

Երեքամեայ

Երեքամեան

Երեքամսեայ

Երեքամսեան

Երեքանկիւն

Երեքանկիւնի

Երեքանձնական

Երեքանձնաւորական

Երեքանձնեայ

Երեքանձնեան

Երեքարիւր, ոց

Երեքարձէն, ձենի

Երեքարձի

Երեքարձին

Երեքդանգեան

Երեքեան, եբեցունց

Երեքերանեան

Երեքթեւեան

Voir tout