adj. adv.

triple;
trebly.

adj.

Եռապատիկ. երեքկին. եւ Երեքսայրի.

Երեքպատիկ վայելչութիւն, կամ տարերք, կամ ամք, եւ այլն. (Պիտ.։ Փիլ.։)

Աստուածային խրատն երեքպատիկ է. (Վանակ. յոբ.։)

Զերեքպատիկ զսլաքին սայր շուրջ օծանելով. (Նիւս. երգ.։)