adj.

very unfortunate.

adj.

Երիցս թշուառ. եղկելի յոյժ. հէք եւ ողորմելի.

Երեքթշուառեանն որոգինէս, եւ որք զնորայն խորհին. (Մաքս. ի դիոն.։ Լմբ. յայտն.։)

Նոր ոմն նաբուզարդան, երեքթշուառեան վատշուէր. (Արծր. ՟Դ. 9։)

Երեքթշուառետն եւ անիծեալ ծեր։ Երե՛ք թշուառեան, գոնեա խոստացի՛ր զոհել. (Ճ. ՟Ա.։)

Եղկելիս եւ երեքթշուառեանս. (Սկեւռ. աղ.։)