adj.

devout, spiritual.

adj.

Սիրօղ զեռանդն. փոյթեռանդն. ջերմեռանդն.

Եռանդնասէր խանդաղատանօք (յաղօթս) հեղուլ զարտասուս շնորհալիցս. (Յճխ. ՟Ժ՟Թ։)

Եռանդնասէր եւ յորդոր փութով. (Թէոդոր. կուս.։)

Եռանդնասէր սրտի ջերմութեամբ. (Յհ. կթ.։)

Եռանդնասէր կամօք զյիշատակս նոցա կատարեն. (Ճ. ՟Ժ.։)