adj.

devout, spiritual.

adj.

Սիրօղ զեռանդն. փոյթեռանդն. ջերմեռանդն.

Եռանդնասէր խանդաղատանօք (յաղօթս) հեղուլ զարտասուս շնորհալիցս. (Յճխ. ՟Ժ՟Թ։)

Եռանդնասէր եւ յորդոր փութով. (Թէոդոր. կուս.։)

Եռանդնասէր սրտի ջերմութեամբ. (Յհ. կթ.։)

Եռանդնասէր կամօք զյիշատակս նոցա կատարեն. (Ճ. ՟Ժ.։)

Étymologie