vn.

to boil;
to bubble;
to shudder;
to swarm;
to crawl.

չ.

ζέω, ἑκζέω ferveo, efferveo, ebullio, aestuo Յեռ՝ այսինքն յեռանդն հարկանիլ. ի ջերմութենէ յուզիլ. պղպջել. պճպճեալ, էփիլ, եփ ելլալ.

Իբրեւ զջուր մի՛ եռասցիս. (Ծն. ՟Խ՟Թ. 4։)

Եռաց (կաթսայ, այսինքն ջուր կաթսային), զեղաւ, քաջ եռաց. (Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 5։)

Որովայն իմ իբրեւ զտիկ քաղցուոյ կապեալ եռայ. (Յոբ. ՟Լ՟Բ. 19։)

Իբրեւ զջուր կաթսայից ի հրոյ եռացեալ։ Իբր ի քրայս ընտրութեան փութոյ քոյ սիրոյ հանապազ եռամ, եւ ոչ երբէք պարզիմ. (Նար.։)

Ոչինչ եռացեալ կերեալ է իմ». այսինքն ջերմ կերակուր, կամ եփեալ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Իբրեւ յերկնուստ ահագին հրձգութիւնք եռային. (Եղիշ. ՟Զ։)

Քարինք տեղւոյն եռացին. (Եղիշ. յար.։)

(Արիւն պաղեալ) ապա պարպատէ, եւ եռայ. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Որպէս զի մի՛ տոչորիցիմք մեք յայնպիսի արեգակնէ, որ ի վերայ մերկ գլխոյ առաւել եռայ. (Նիւս. երգ.։)

Շանթք հրեղէնք եռալոյ ի բաց հատանին. (Կանոն.։)

ԵՌԱԼ. ζέω եւ այլն. կէս մի իրապէս, եւ կէս մի նմանութեամբ, Վառիլ բորբոքիլ. վառուիլ.

Եռայր հոգւով։ Հոգւո՛վ եռացէք. (Գծ. ՟Ժ՟Ը. 25։ Հռ. ՟Ժ՟Բ. 11։)

Առեալ զխրատն, եւ եռեալ ի հոգի իւր. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Աշխատեցէ՛ք մանկունք, եռացէ՛ք յընթացս արթնութեամբ. (Կլիմաք.։)

Եկեալ ի կռիւ (գաւազանն) զօրէն ըմբշի ... սրտմտութեամբ եռալ զեռալ պաշտամանն. (Ագաթ.։)

Սիրով առ իրեարս եռացեալք. (Յհ. իմ. ատ.։)

Առ անօրէն հաճոյական սէրն եռացան. (Ոսկ. հռ.։)

Եռայր սէրն մարթայի քան զմարիամու. (Եփր. համաբ.։)

Եռայր սիրտ իւր ի զայրացումն. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Սրտմտութեամբ եռացեալք որպէս վրէժխնդիրք. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ։)

Եռային ցասմամբ զնոսա սպանանել. (Ոսկ. գծ.։)

Ծաղր առ մեզ ի դիւացն եռացեալ (գրգռեալ). (Կլիմաք.։)

ԵՌԱԼ. ἁναζέω, ἑκζέω, ἑκεράω ferveo, fluo, crepo Զայրանալ բորոտութեան, կեղոյ, ցաւոյ, եւ սորսորիլ եւ զեռեալ բղխեալ, յորդեալ որդանց, գորտոց, եւ կայտռիլ զեռնոց բազմութեամբ. վխտալ.

Ախտ բորոտութեան մեծապէս ցասմամբ եռայր յերկրի. (Խոր. առ արծր.։)

Որպէս նոր ցաւ եռացեալ իցէ մանկան. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Եռասցեն խաւարտք ի մարդ եւ յանասուն. (Ել. ՟Թ. 9։)

Եռաց ի նմա որդն, եւ նեխեցաւ. (Ել. ՟Ժ՟Զ. 20։)

Եռացին որդունք ընդ աչս նորա. (Եղիշ. ՟Է։ Եռաց յերկիր նոցա գորտ. Սղ. ՟Ճ՟Դ. 30։)

Զիա՛րդ եռացին ստինք ցամաքեալք. (Եփր. ծն.։)

Երան զեռան սլանան ի մարմինս ծովու. (Նար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես եռամ
դու եռաս
նա եռայ
մեք եռամք
դուք եռայք
նոքա եռան
Imparfait
ես եռայի
դու եռայիր
նա եռայր
մեք եռայաք
դուք եռայիք
նոքա եռային
Aoriste
ես եռացի
դու եռացեր
նա եռաց
մեք եռացաք
դուք եռացէք
նոքա եռացին
Subjonctif
Présent
ես եռայցեմ
դու եռայցես
նա եռայցէ
մեք եռայցեմք
դուք եռայցէք
նոքա եռայցեն
Aoriste
ես եռացից
դու եռասցես
նա եռասցէ
մեք եռասցուք
դուք եռասջիք
նոքա եռասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ եռար
դուք մի՛ եռայք
Impératif
դու եռա՛
դուք եռացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու եռասջի՛ր
դուք եռասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դեռամուսին

Եռամանակ

Եռամասն

Եռամասնեայ

Եռամեայ

Եռամեան

Եռամեծ

Եռամիլիոն, ից

Եռամսեակ, եկի

Եռամսեայ

Զեռամ, ացայ, ացի

Խեռամ, ացայ

Հեռամ, ացի

Ձեռամբացի

Voir tout