s.

fork, pitch-fork.

s.

Գործի երկժանի կամ երեքժանի.

Զեղանն՝ որով զկալն սփռեն, կոչեն մատ։ Կազմէ զդեղս եղանաւ. (Ստեփ. լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղտեղանամ, ացայ

Անեղանելի

Անմեղանամ, ացայ

Անմեղանչական

Անսեղան

Աստեղանիշ

Բիւրեղանամ, ացայ

Բիւրեղանման

Գեղանի

Գեղանսիհ

Գեղգեղանք, նաց

Գրասեղան, ոյ

Դեղանի

Դեղանկար

Եղանակ, աց

Եղանակաւոր, աց

Եղանակաւորեմ, եցի

Եղանակաւորումն, ման

Եղանակեմ, եցի

Եղանիմ, եղէ, եղեայ

Voir tout