s.

ether;
heaven;

chim.

ether;
— ծծմբական, sulphuric -;
— քացախական, mpyreumatic acetic spirit.

s.

αἱθήρ aether Բառ յն. որ է ըստ մեզ Արփի. վերին օդ. երկինք. բնակարան վեհից. կամար արեգական եւ լուսաւորաց.

Օդոյ պանծագոյնն իսկ մակակոչութեամբն եթերն կոչեցեալ, եւ պղտորագոյնն մէգ եւ խաւար. (Պղատ. տիմ.։)

Եթերն զայսոսիկ աստուածայինս պարառեալ լինի մարմինս (աստեղաց). (Արիստ. աշխ.։)

Վերին եթերին. (Նար. խչ.։)

Եղիա ցամաքեցոյց զեթերն վերին». այսինքն արգել զանձրեւ երկնից. (Սարգ. յկ.։)

Տուն էր նորա օդք եթերաց. (Իսիւք.։)

Եւ ոչ զօդն՝ որ զարեգակամբդ է, զոր եթերն ասեմք. (Կիւրղ. ղկ.։)

Հողմ սառնային եւ թանձր, որ եւ զնա եթեր կոչեմք». (իբր օդ շարժուն. Շիր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եթերախաղաց

Եթերածին

Եթերական, ի, աց

Եթերաճեմ

Եթերային, յնոյ, ոց

Եթերանման

Եթերընթաց

Voir tout