adj.

παράφορος titubans, aberrans Դրդուեալ կամ դրդուաղեալ որպէս դանդաչօղ, եւ թոթով առաւել. լփռտացօղ, թռչօղ լեզու.

Մինչ դեռ ոչ է դրդաւել լեզուդ, եւ ոչ ցամաքեալ, եւ ոչ տուժի. (Ածաբ. մկրտ.։)