s.

tunny;
loaf;
biscuit;
— յաղեալ, pickled tunny.

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ադոնիա, այ

Ադոնիբեղեկ, կայ

Բրդոն

Դոնդող

Կենդոնառ

Կորինդոն, ի

Մակեդոն, նիւ

Մակեդոնեանք, նց

Նաբուգոդոնոսոր

Պիսիդոն, ի

Պոսիդոն, նիւ

Պոսիդոնիոս, սիւ

Սարդոնեան

Սինդոն

Սիրեդոն

Սնդոն, ի

Քաղկեդոնիկ

Voir tout