adv.

in rolling, tumbling down.

Իբր Գլորմամբ. cf. ԹԱՒԱԼԳԼՈՐ.

Թաւալ անկեալ գլոր խաղային. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գլորեմ, եցի

Գլորեցուցանեմ, ուցի

Գլորիմ, եցայ

Գլորումն, ման

Թաւագլոր

Թաւալագլոր

Թաւալգլոր

Voir tout