s.

Որպէս Բժշկութիւն, եւ ազատութիւն.

Զխնդութիւն առթեցեր ... բուժկութեանն. (Թէոդոր. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բուժկութիւն բուժկութիւնք
accusatif բուժկութիւն բուժկութիւնս
génitif բուժկութեան բուժկութեանց
locatif բուժկութեան բուժկութիւնս
datif բուժկութեան բուժկութեանց
ablatif բուժկութենէ բուժկութեանց
instrumental բուժկութեամբ բուժկութեամբք