cf. ԲԱՒԱԿԱՆԱԲԱՐ.

Յամենայն տեղիս որս բաւականապէս պատրաստեցաւ նոցա. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա։)

Ըստ չափու եւ բաւականապէս գործել. (Սարկ. քհ.։)

Բաւականապէս ունին զեկուցանել. (Շ. բարձր.։)

Բաւականապէս լայի. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Ոչ բաւականապէս ներգործեն. (Ի գիրս խոսր.։)