adv.

ἁφορισμένως, ὀρισμένως definitive, et separatim Բացայայտ, որոշակի. եւ Առանձինն. ուրոյն.

Անդէն բացորոշաբար գիտասցէ։ Բացորոշաբար հարկաւոր է գիտել զսա. (Արիստ. առինչ.։)

Փոքր ինչ յետոյ բացորոշաբար ասասցուք. (Յհ. կթ.։)

Յաստուածաշունչ գրոց երկրորդեցաւ ի մէնջ բացորոշաբար. (Կանոն.։)