cf. ԲԱՑԱԳԱՆՉՈՒՄՆ.

Ոչ, ասէ, լեզուով կարդամ առ քեզ, եւ ձայնի բացահնչմամբ. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացահնչումն բացահնչմունք
accusatif բացահնչումն բացահնչմունս
génitif բացահնչման բացահնչմանց
locatif բացահնչման բացահնչմունս
datif բացահնչման բացահնչմանց
ablatif բացահնչմանէ բացահնչմանց
instrumental բացահնչմամբ բացահնչմամբք