չ.

ἁφίσταμαι absto, abscedo, disto Ի բաց կալ. հեռանալ. օտարանալ.

Ոչ երբէք առ յինքենէ բացակալ կարացեալ. (Մաքս. եկեղ.։)

Բացակացեալն յԱստուծոյ՝ անկցի ի վայր. (Նեղոս.։)

Մեք այնոցիկ օտար, եւ բացակացեալ. (Խոր. ՟Ա. 18։)

Բացակալով յարեգակնէ աւելի կամ պակաս. (Շիր.։)