s.

palace or city of the king.

s.

βασιλέον regia, palatium Բնակարան արքայի. պալատն. եւ Արքայանիստ քաղաք.

Քրիստոսի արքայարան, սրբոց ժողովարան. (Եփր. խոստ.։ Տօնացոյց.։)

Առաքեցաւ գաբրիէլ առ շնչաւոր արքայարանն թագաւորին հրեշտակաց. (Ոսկ. յաւետիս.։)

Արքայարան լուսակերտ՝ անմահ թագաւորին. (Նար. կուս.։)

Արքայարան յունաց. (Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արքայարան արքայարանք
accusatif արքայարան արքայարանս
génitif արքայարանի արքայարանաց
locatif արքայարանի արքայարանս
datif արքայարանի արքայարանաց
ablatif արքայարանէ արքայարանաց
instrumental արքայարանաւ արքայարանաւք