adj. adv.

evident, clear;
evidently.

adj. adv.

ἕκδηλος manifestus Քաջայայտ. երեւելի. յայտնի.

Արեգական ծագեցելոյ՝ աներեւոյթք այլոց աստեղացն փայլմունք են, եւ մտեցելոյ արտայայտք. (Փիլ. այլաբ.։)

Արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արտայայտեմ, եցի

Voir tout