adj.

Արուեստաբան. ճարտար ի խօսս. քաջ քերական, կամ քերթող.

Նախդիրն բաղադրական առ ի զարդ գեղեցկութեան յօրինեալ յարուեստախօսից. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արուեստախօսեմ, եցի

Voir tout