vn.

to be carried into effect, to produce some effect or fruit.

չ.

Յարդիւնս գալ. արդիւնս առնուլ. անթերի ի գլուխ ելանել արդեամբք եւ պտղովք. պտղաբեր գտանիլ.

Այս խորհուրդ թշնամեացն մի՛ արդիւնասցի գործով. (Լմբ. սղ.։)

Աղօթք դանիէլի արդիւնասցի. (Վրդն. դան.։)

Սերմանահանին ի չորից մի մասն արդիւնացաւ. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես արդիւնանամ
դու արդիւնանաս
նա արդիւնանայ
մեք արդիւնանամք
դուք արդիւնանայք
նոքա արդիւնանան
Imparfait
ես արդիւնանայի
դու արդիւնանայիր
նա արդիւնանայր
մեք արդիւնանայաք
դուք արդիւնանայիք
նոքա արդիւնանային
Aoriste
ես արդիւնացայ
դու արդիւնացար
նա արդիւնացաւ
մեք արդիւնացաք
դուք արդիւնացայք
նոքա արդիւնացան
Subjonctif
Présent
ես արդիւնանայցեմ
դու արդիւնանայցես
նա արդիւնանայցէ
մեք արդիւնանայցեմք
դուք արդիւնանայցէք
նոքա արդիւնանայցեն
Aoriste
ես արդիւնացայց
դու արդիւնասցիս
նա արդիւնասցի
մեք արդիւնասցուք
դուք արդիւնասջիք
նոքա արդիւնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ արդիւնանար
դուք մի՛ արդիւնանայք
Impératif
դու արդիւնացի՛ր
դուք արդիւնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու արդիւնասջի՛ր
դուք արդիւնասջի՛ք