adj.

innocent, just, honest.

adj.

Ոյր միտքն է արդար. ողջամիտ. աննենգ. միամիտ, այսինքն հաւատարիմ.

Տիրասէր եւ արդարամիտ. (Փարպ.։)

Արդարամիտ եւ պարզ սրտիւ. (Յհ. կթ.։)

Զարդարամիտս եւ զարդարադատս ընտրեցէ՛ք. (Շ. ընդհանր.։)