s.

quickness of speech, verbosity;
facility of expression.

s.

Արագութիւն ի բանս.

Համառօտասիրութիւն, արագաբանութիւն։ Զարագաբանութիւն միշտ պատուել դիտեմ. (Խոր. ՟Ա 31։ Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արագաբանութիւն արագաբանութիւնք
accusatif արագաբանութիւն արագաբանութիւնս
génitif արագաբանութեան արագաբանութեանց
locatif արագաբանութեան արագաբանութիւնս
datif արագաբանութեան արագաբանութեանց
ablatif արագաբանութենէ արագաբանութեանց
instrumental արագաբանութեամբ արագաբանութեամբք