s.

setting on edge.

s.

Առումն ատամանց յուտելոյ զթթուս, եւ այլն.

Յազոխանալ հարցն՝ ատամնառութիւնն պէսպէս բարկութեամբ՝ որդեացն պատահեսցի. (Վրք. ոսկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ատամնառութիւն ատամնառութիւնք
accusatif ատամնառութիւն ատամնառութիւնս
génitif ատամնառութեան ատամնառութեանց
locatif ատամնառութեան ատամնառութիւնս
datif ատամնառութեան ատամնառութեանց
ablatif ատամնառութենէ ատամնառութեանց
instrumental ատամնառութեամբ ատամնառութեամբք