adj.

created by God.

adj.

ՅԱստուծոյ ստեղծեալ, արարեալ.

Մեծարեաց իբրեւ աստուածաստեղծ զիւր գործ. (Եղիշ. ՟Բ։)

Աստուածաստեղծն նշան. (Նար. խչ.։)

Յօրդեալ ստութեամբ իբր Աստուած. կերտեալ կուռք.

Մինչեւ ի վայր մի աստուածաստեղծիցն հպարտութիւն կռոց յաջողի. (Փիլ. ել. ՟Ա 20։)