s.

deicide.

s.

Սպանելն զՔրիստոս.

Ընդէ՞ր ոչ զերծոյց զնոսա յաստուածասպանութենէն. (Լմբ. առ լեւոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աստուածասպանութիւն աստուածասպանութիւնք
accusatif աստուածասպանութիւն աստուածասպանութիւնս
génitif աստուածասպանութեան աստուածասպանութեանց
locatif աստուածասպանութեան աստուածասպանութիւնս
datif աստուածասպանութեան աստուածասպանութեանց
ablatif աստուածասպանութենէ աստուածասպանութեանց
instrumental աստուածասպանութեամբ աստուածասպանութեամբք