s.

passibleness of divine nature.

s.

θεοπάθεια theopathia Մոլորութիւն աստուածաչարչարից.

Զկոչեցեալն առ ի նոցանէ աստուածաչարչարութիւն մեզ ի ներքս բերեն. (Պրպմ. ՟Խ՟Ա։)

Ճողոպրիչ յաստուածաչրչարութեան կարծեաց. (Ժող. հռոմկլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աստուածաչարչարութիւն աստուածաչարչարութիւնք
accusatif աստուածաչարչարութիւն աստուածաչարչարութիւնս
génitif աստուածաչարչարութեան աստուածաչարչարութեանց
locatif աստուածաչարչարութեան աստուածաչարչարութիւնս
datif աստուածաչարչարութեան աստուածաչարչարութեանց
ablatif աստուածաչարչարութենէ աստուածաչարչարութեանց
instrumental աստուածաչարչարութեամբ աստուածաչարչարութեամբք