adj.

where God has walked or placed his foot.

adj.

Կոխեալ յԱստուծոյ. ուր Աստուծոյ կացեալ իցէ, կամ շրջեալ մարմնով.

Աստուածակոխ պողոտայ, կամ լեառն, կամ քաղաք (ե՟Էմ). (Զօր. կթ։ Շ. խոստ.։ Ոսկիփոր.։)