s.

theology.

s.

θεολογία theologia, sermo de deo, et divinus Բան կամ ճառ զԱտուածոյ՝ բերանով եւ գրով, վարդապետաբար կամ ուսումնաբար, եւ որո՛վ եւ է օրինակաւ.

Հրաշալի աստուածաբանութեամբ սրբոյն ստեփաննոսի. (Շար.։)

Կատարեաց ի հրաշալի աստուածաբանութիւն. (Խոր ՟Գ. 65։)

Որպէս թէ հրեղէն լեզուաւն աստուածաբանութիւնս բարբառին. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Դ։)

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. Բան կամ պատգամ այ սինքն գիրք. տառք մարգարէից եւ առաքելոց.

Օրէնք, որպէս աստուածաբանութիւն ասէ, ի ձեռն հրեշտակաց պարգեւեցան մեզ։ Ամենիմաստ աստուածաբանութիւն զտեսիլն զայն վայելչաբար կոչէ Ատուածոյ երեւումն։ Զամենայն երկնայինսն էութիւնս աստուածաբանութիւն ինն յայտնաբանական մականունութեամբ կոչեաց. (Դիոն. ստէպ։ եւ Շ. հրեշտ.։)

Ըստ աստուածաբանութեան սուրբ մարգարէին. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)

Գլուխ աստուածաբանութեան հնոյն եւ նորոյս. (Լմբ. պտրգ.։)

Համաբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա յայտ ի մեծաբոյս աստուածաբանութեանցն գոլ. (Պիտ.։)

Դաւանելն զաստուած, կամ օրհնաբանութիւն.

Զաստուածաբանութիւն տղայոցն վերաձայնաբար ճառեմք. (Մամբը։)

Զտղայս ստնդիացս շրջեաց յաստուածաբանութիւն. (Զքր. կթ.։)

Դիցաբանութիւն.

Հեթանոսաց իմաստնոցն աստուածաբանութիւն սակս ատուածոցն իւրեանց՝ ամենայնն առասպել էր. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Բ։)

Քան զհեթանոսականացն առասպելեալ աստուածաբանութիւնսն. (Շ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աստուածաբանութիւն աստուածաբանութիւնք
accusatif աստուածաբանութիւն աստուածաբանութիւնս
génitif աստուածաբանութեան աստուածաբանութեանց
locatif աստուածաբանութեան աստուածաբանութիւնս
datif աստուածաբանութեան աստուածաբանութեանց
ablatif աստուածաբանութենէ աստուածաբանութեանց
instrumental աստուածաբանութեամբ աստուածաբանութեամբք