s.

lining.

s.

Բառ ռամկական, իբրու Պաստառ՝ որ դնին ի ներքին կողմն հանդերձի.

Երեսք, եւ աստառ լիցի. (Վրդն. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անաստառ

Դաստառակ, աց

Պաստառ, ի, աց, ռունք, ռանց

Պաստառագործ, աց

Պաստառագործութիւն, ութեան

Պաստառալի

Պաստառալիր

Պաստառակալ, աց

Պաստառակալեմ, եցի

Voir tout