cf. ՎԱՀԱՆԱՒՈՐ. πελταστής. peltatus, scutatus.

Ասպարաւորք եւ աղեղնաւորք. (՟Բ. Մնաց. ՟Ժ՟Դ 8։ ՟Ժ՟Է 17։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ասպարաւոր ասպարաւորք
accusatif ասպարաւոր ասպարաւորս
génitif ասպարաւորի ասպարաւորաց
locatif ասպարաւորի ասպարաւորս
datif ասպարաւորի ասպարաւորաց
ablatif ասպարաւորէ ասպարաւորաց
instrumental ասպարաւորաւ ասպարաւորաւք