adj.

more or very desperate.

adj.

Իբր Անյուսալի. կարի անյոյս ինչ.

Զի՞նչ քան զմեռելութիւն քառօրեայն դիոյ առ կենդանութիւն մեզ անյուսագոյն. (Նար. ՟Ժ՟Ա։)