s.

Անյաղթ գոլ.

Առիւծ ասելով յաղագս հզօրութեանն եւ անյաղթութեանն. (Մագ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անյաղթութիւն անյաղթութիւնք
accusatif անյաղթութիւն անյաղթութիւնս
génitif անյաղթութեան անյաղթութեանց
locatif անյաղթութեան անյաղթութիւնս
datif անյաղթութեան անյաղթութեանց
ablatif անյաղթութենէ անյաղթութեանց
instrumental անյաղթութեամբ անյաղթութեամբք