s.

Անծուլութիւն. անդանդաղութիւն. փոյթ պնդութեան. ջանք. ճահթ. գայրէթ.

Անհեղգութիւն ի պահս. (Նար. երգ.։)

Օգնեն մանկան միայնակեցի՝ տքնութիւն, անհեղգութիւն, լսողութիւն. (Վրք. հց. ՟Բ. ձ. (տպ. անհեղգութիւն լսողութեան։))

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անհեղգութիւն անհեղգութիւնք
accusatif անհեղգութիւն անհեղգութիւնս
génitif անհեղգութեան անհեղգութեանց
locatif անհեղգութեան անհեղգութիւնս
datif անհեղգութեան անհեղգութեանց
ablatif անհեղգութենէ անհեղգութեանց
instrumental անհեղգութեամբ անհեղգութեամբք