cf. ԱՆԶԲԱՂՈՒԹԻՒՆ.

Անզբօսութիւն խորհրդոց. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անզբօսութիւն անզբօսութիւնք
accusatif անզբօսութիւն անզբօսութիւնս
génitif անզբօսութեան անզբօսութեանց
locatif անզբօսութեան անզբօսութիւնս
datif անզբօսութեան անզբօսութեանց
ablatif անզբօսութենէ անզբօսութեանց
instrumental անզբօսութեամբ անզբօսութեամբք