adj.

not bounded by time, eternal

adj.

Որոյ չիք երբ. անժամանակ. յաւիտենական. ատենի տակ չընկած.

Աներբ յաներբէ (Որդի ի Հօրէ). (Զքր. կթ. Ծն.։)

Անեղ աներբ իսկականին. (Յիսուս որդի.։)

Étymologie