ԱՆԵՌԱԿԻ ՏԱՐՈՐՈՇ. Որպէս թէ չունօղ զերիս չափմունս, զերկայնութիւն, զլայնութիւն եւ զխորութիւն. անքանակ.

Անձն ըստ ինքեան անեռակի տարորոշ է. (Նիւս. բն. ՟Բ։) յորմէ եւ Սարկ. մարդեղ.։ (Այլ սխալ գրչութիւն է. ըստ ինքեան անտարորոշ. ուր վրիպակաւ մտեալ է բառդ եռակի, որ ստէպ կրկնի յայդ բան)։