vn.

to be eldest;
to claim primogeniture.

չ.

ԱՆԴՐԱՆԿԱՆԱԼ. Անդրանիկ զաւակ գտանիլ. առջինեկը ըլլալ.

Արամանեակ անդրանկացեալ (անդրանիկն Հայկայ). (Շ. վիպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անդրանկանամ
դու անդրանկանաս
նա անդրանկանայ
մեք անդրանկանամք
դուք անդրանկանայք
նոքա անդրանկանան
Imparfait
ես անդրանկանայի
դու անդրանկանայիր
նա անդրանկանայր
մեք անդրանկանայաք
դուք անդրանկանայիք
նոքա անդրանկանային
Aoriste
ես անդրանկացայ
դու անդրանկացար
նա անդրանկացաւ
մեք անդրանկացաք
դուք անդրանկացայք
նոքա անդրանկացան
Subjonctif
Présent
ես անդրանկանայցեմ
դու անդրանկանայցես
նա անդրանկանայցէ
մեք անդրանկանայցեմք
դուք անդրանկանայցէք
նոքա անդրանկանայցեն
Aoriste
ես անդրանկացայց
դու անդրանկասցիս
նա անդրանկասցի
մեք անդրանկասցուք
դուք անդրանկասջիք
նոքա անդրանկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անդրանկանար
դուք մի՛ անդրանկանայք
Impératif
դու անդրանկացի՛ր
դուք անդրանկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անդրանկասջի՛ր
դուք անդրանկասջի՛ք