vn.

to compose one's self;
to be easy, to be comfortable.

չ.

Ընդարձակիլ տեղւոյ, եւ ոգւոյ. կէնիշլէնմէք.

Երբեմն ըստ նեղ գնացից ի պարանոցս՝ դարձեալ անդորրացեալ լայնութեամբ. (Արիստ. աշխ.։)

Անդորրանայր եւ հանդարտէր. (Վրք. հց. ԻԶ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անդորրանամ
դու անդորրանաս
նա անդորրանայ
մեք անդորրանամք
դուք անդորրանայք
նոքա անդորրանան
Imparfait
ես անդորրանայի
դու անդորրանայիր
նա անդորրանայր
մեք անդորրանայաք
դուք անդորրանայիք
նոքա անդորրանային
Aoriste
ես անդորրացայ
դու անդորրացար
նա անդորրացաւ
մեք անդորրացաք
դուք անդորրացայք
նոքա անդորրացան
Subjonctif
Présent
ես անդորրանայցեմ
դու անդորրանայցես
նա անդորրանայցէ
մեք անդորրանայցեմք
դուք անդորրանայցէք
նոքա անդորրանայցեն
Aoriste
ես անդորրացայց
դու անդորրասցիս
նա անդորրասցի
մեք անդորրասցուք
դուք անդորրասջիք
նոքա անդորրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անդորրանար
դուք մի՛ անդորրանայք
Impératif
դու անդորրացի՛ր
դուք անդորրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անդորրասջի՛ր
դուք անդորրասջի՛ք