s.

omnipotence.

s.

τὸ πανστενές. ominpotentia Ամենազօրն գոլ. ամենակարողութիւն.

Ամենազօրութեան աստուածայնոյն կենդանութեան. (Դիոն. ածայ.։)

Էապէս ունի զամենազօրութիւն. (Պրպմ. ՟Լ՟Դ։)

Յայտնեա՛ զամենազօրութիւն քո. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամենազօրութիւն ամենազօրութիւնք
accusatif ամենազօրութիւն ամենազօրութիւնս
génitif ամենազօրութեան ամենազօրութեանց
locatif ամենազօրութեան ամենազօրութիւնս
datif ամենազօրութեան ամենազօրութեանց
ablatif ամենազօրութենէ ամենազօրութեանց
instrumental ամենազօրութեամբ ամենազօրութեամբք