sv.

to destroy, to throw down, to overthrow, to ruin.

Étymologie