Your research : 23 Results for այց առնել

Այրացաւեր առնել

sv.

to burn and to ravage.


Այց

s.

visit;
search;
inspection;
— առնել, յայց ելանել, to visit, to go to see, to make a visit;
— եւ խնդիր առնել, յայց եւ ի խնդիր ելանել, to search, to examine, to observe.


Առաթուր առնել

sv.

cf. Առաթուր կոխել.


Խոստովան առնել

sv.

to confess, to own, to acknowledge;
tomake confession, to confess, to go to confession.


Իրազեկ առնել

sv.

to inform, to initiate, to let into a secret, to make acquainted;
— լինել, to be informed, to be made acquainted, to be aware of, to acquaint one's self with, to know;
զորոց — եղեն զքէն, those things they have heard about you.


Հաստ առնել

sv.

cf. Հաստ ամրացուցանել.


Նորաձեւս առնել

sv.

cf. Նորաձեւեմ.


Պսակադիրս առնել

sv.

cf. Պսակադրեմ.


Ձերբակալ առնել

sv.

cf. Ձերբակալեմ.


Ճռաքաղ առնել

sv.

cf. Ճռաքաղեմ.


Մոռացումն առնել

sv.

cf. Մոռացուցանեմ.


Շանթահար առնել

sv.

cf. Շանթահարեմ.


Քարաձիգ առնել

sv.

throwing stones.


Ելեւել առնել

sv.

to concur, to vie with, to emulate;
to surpass;
—ս զմիմեամբ առնելով, with emulation, vying with each other, in concurrence;
ճառ զճառից — արարից, I will pass from one subject to another.


Հեղձուցիկ առնել

sv.

cf. Հեղձուցանեմ.


Միջաբեկ առնել

sv.

cf. Միջաբեկեմ.


Պարտաւոր առնել

sv.

cf. Պարտաւորեցուցանեմ.


Վատահամբաւ առնել

sv.

cf. Վատահամբաւեմ.


Չարահամբաւ առնել

sv.

cf. Չարահամբաւեմ.


Տեռազերծ առնել

sv.

cf. Տեռազերծեմ.