cf. ՕՐԻՆԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif օրինապահումն օրինապահմունք
accusatif օրինապահումն օրինապահմունս
génitif օրինապահման օրինապահմանց
locatif օրինապահման օրինապահմունս
datif օրինապահման օրինապահմանց
ablatif օրինապահմանէ օրինապահմանց
instrumental օրինապահմամբ օրինապահմամբք